GEOLOŠKE KARTE

Geološke karte spadaju u red tematskih karata. Prema sadržaju geološke karte se dijele na: opšte i specijalne. U specijalne geološke karte se ubrajaju: inžinjerskogeološke, hidrogeološke, seizmičke karte, karte mineralnih sirovina, litološke, stratigrafske, paleoekološke i dr.

Teritorija bivše SFRJ obuhvaćena je sa 4 lista karte razmjere 1: 1 000 000, sa oznakama širinskih pojaseva K i L, i kolona – 33 i 34 po usvojenom načinu označavanja.
Ti listovi su: L33 – Zagreb, L34 – Beograd, K33 – Rim i K34 – Skoplje.

Na raspolaganju su nam samo karte razmjere 1: 100 000. Kako bi ste lakše našli željene karte preporučujemo Vam da koristite pregledne listove

Pregledni list za OGK100

Takođe, na ovoj sekciji možete pronaći:

Geološka karta prostora Austro-Ugarske, razmjera 1:4 000 000